Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)

Trung tâm được hình thành trên nền tảng kế thừa nhân sự và kinh nghiệm của Quỹ Môi trường Sida (SEF). Sáng lập viên Trung tâm là các thành viên Nhóm Cố vấn của Quỹ SEF là những người đã và  đang hoạt động thực tiễn liên quan đến môi trường và phát triển bền vững. Quỹ SEF do Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà nội thành lập nhằm khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Với 12 năm hoạt động (1997-2008) Quỹ SEF đã hỗ trợ 300 dự án nhỏ trong cả nước, tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng, nâng cao nhận thức môi trường cho công chúng và thúc đẩy mạng lưới xã hội dân sự về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

 


Trung tâm được thành lập theo quyết định số 1202/QĐ-LHH ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm được cấp giấy phép hoạt động số A-754 ngày 12 tháng 9 năm 2008 của  Bộ Khoa học Công nghệ.

 

Tầm nhìn: C&E mong muốn trong tương lai ở Việt Nam các cộng đồng địa phương, các nhóm và các tổ chức tham gia tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì cuộc sống bền vững.

 

Sứ mệnh: C&E hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự thực hiện các sáng kiến về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

 

Mục đích :

·         Hỗ trợ các tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự nâng cao nhận thức về quyền và năng lực để tiếp cận và sử dụng các nguồn lực xã hội cho phát triển sinh kế bền vững, quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

·         Hợp tác và hỗ trợ các nhóm/tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ địa phương nâng cao năng lực hỗ trợ các tổ chức cộng đồng, vận động chính sách về môi trường và phát triển cũng như năng lực trong giám sát các chính sách và chương trình dự án của chính phủ.

·         Thành lập và duy trì mạng lưới trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm/tổ chức và các bên có quan tâm.

 

Lĩnh vực hoạt động

          Bảo tồn và Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên

          Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu

          Phát triển xã hội dân sự và sự tham gia của người dân

          Bình đẳng giơi

 

Chương trình và các hoạt động

 

Nghiên cứu và triển khai các chương trình dự án: Xây dựng và triển khai các nghiên cứu và các chương trình, dự án liên quan đến vấn đề môi trường có ảnh hưởng đến cộng đồng như: Biến đổi khí hậu, sản xuất và tiêu dùng bền vững, vệ sinh an toàn thực phẩm, tác động môi trường xã hội của việc thu hồi đất sử dụng cho các khu công nghiệp vào mục đích công cộng, cộng đồng tham gia quản lý giám sát và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 

Xây dựng năng lực: Tăng cường năng lực cho cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự như tập huấn, hội thảo, đối thoại, diễn đàn… về các vấn đề mới liên quan đến BVMT và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên để họ có thể tham gia vào các hoạt động phát triển cũng như quá trình ra quyết định một cách hiệu quả tại địa phương.

 

Vận động chính sách: Tăng cường tiếng nói người dân đối với các vấn đề đặc biệt có liên quan đến giám sát và phát hiện sự vi phạm các qui định môi trường và phát triên bền vững; tham gia bình luận  về các chính sách và kế hoạch môi trường và phát triển bền vững nhằm vận động thay đổi chính sách và quyết định.

 

Giáo dục và truyền thông: Nâng cao nhận thức công chúng và giáo dục môi trường nhằm phổ biến và trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua các ấn phẩm, website, các hoạt động thực tiễn… cho cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự và những người quan tâm trong cả nước.

 

Kết nối mạng lưới: thúc đẩy tính liên kết nhằm duy trì và kết nối các sáng kiến môi trường của cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự trên phạm vi cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *