Sự kiện và cuộc thi: The future we want – Tương lai chúng ta mong muốn Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20

Bạn có phải là một người trẻ với khát khao khẳng định bản thân mình?
Bạn có phải là một thanh niên Việt Nam với trái tim mãnh liệt tình yêu tổ quốc ?
Và liệu bạn có phải là một công dân với mong muốn thay đổi cuộc sống một cách tích cực hơn?

Chi tiết