CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUẢN LÝ RỪNG TỰ NHIÊN

Đây là chủ đề của hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và ngày 24 tháng 10 năm 2014. Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST) tổ chức. Hội thảo được sự hỗ trợ tài chính của Viện Rosa Luxemburg cộng hòa Liên bang Đức vùng Đông Nam Châu Á.

Chi tiết