Nâng cao năng lực về quản lý môi trường tại khu di tích danh thắng Yên Tử

Quản lý và bảo vệ môi trường tại các điểm di sản gắn liền với công tác quản lý bảo tồn di tích. Để bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững môi trường.

Chi tiết