Tập huấn nâng cao năng lực quản lý bền vững rừng tự nhiên cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Trong tháng 8 năm 2012, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã phối hợp với các đối tác tại địa phương tổ chức các lớp tập huấn “Tập huấn nâng cao năng lực sử dụng quyền và trách nhiệm cho cộng đồng dân tộc thiểu số trong quản lý bền vững rừng tự nhiên” cho người dân và chính quyền địa phương tại 4 xã vùng dự án thuộc hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Chi tiết

Đánh giá thực trạng điều kiện dân sinh kinh tế và nhận thức về quyền và địa vị pháp lý của người dân khi tham gia quản lý bảo vệ rừng cộng đồng tại 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

Từ tháng 3 – 6 năm 2012, Trung tâm C&E đã phối hợp với các đối tác địa phương tiến hành thực hiện “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng địa phương: điều kiện kinh tế xã hội, nhận thức của người dân về quyền và địa vị pháp lý trong quản lý sử dụng rừng, về các chính sách quản lý rừng cộng đồng, sự tham gia vào quá trình giao đất giao rừng, các phương thức sinh kế dựa vào rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam”.

Chi tiết