YouthXchange – Bộ sách Hướng dẫn về Phong cách Sống và Biến đổi Khí hậu

Hướng dẫn YouthXchangevề lối sống và biến đổi khí hậu tập trung vào những thách thức, cơ hội và ví
dụ thực tiễn tốt về biến đổi khí hậu và là ấn phẩm đầu tiên trong bộ các hướng dẫn chuyên đề. Bộ ấn
phẩm này được sản xuất dành cho thanh niên và những người làm việc với thanh niên như những nhà
giáo dục, giáo viên, tập huấn viên và các lãnh đạo thanh niên trên khắp thế giới.

Chi tiết