𝗖&𝗘 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝗮́𝗰 𝗥𝗶𝗸𝗼𝗹𝘁𝗼 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 “𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵”

❗️ Trong những thập niên vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể về cải thiện

Chi tiết