Phác thảo 03 bộ công cụ cho học viên về Rác thải, Làm vườn và Mua sắm

Trong năm 2018, Trung tâm C & E đã phác thảo 03 tài liệu cho học viên về Rác thải, Làm vườn và Mua sắm

Ba chủ đề được xây dựng nhằm hỗ trợ giáo viên tích hợp vào các chương trình học sinh với nhiều hình thức và công cụ khác nhau từ hình ảnh, thông tin, mẹo để trình bày.

Mua sắm – Đủ hay không đủ, không đủ hay đủ

Sống không rác

Làm vườn – Dễ hay khó