Hội thảo tập huấn “Xây dựng năng lực về phong cách sống, sản xuất và tiêu dùng bền vững – Lồng ghép trong công tác quy hoạch”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam” do Liên hợp quốc tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và Khoa Môi trường và Đô thị – Đại học Kinh tế Quốc dân, từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2011, tại trường ĐHKTQD đã diễn ra Hội thảo tập huấn “Xây dưng năng lực về phong cách sống, sản xuất và tiêu dùng bền vững – lồng ghép trong công tác quy hoạch” .

Chi tiết

“Xây dựng năng lực về Phong cách sống và tiêu dùng bền vững lồng ghép trong công tác lập kế hoạch”

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường/Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ KHGDTN&MT/Bộ KH&ĐT) đang thực hiện dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch tại Việt Nam” do Liên hợp quốc tài trợ (LHQ). Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực thể chế và cơ chế, chính sách nhằm lồng ghép BĐKH tại Việt Nam. Dự án có một đầu ra quan trọng là Tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển bền vững, bao gồm cả biến đổi khí hậu

Chi tiết

Hợp tác giáo dục biến đổi khí hậu

Gần một nửa trong tổng số khí nhà kính được phát thải trực tiếp và gián tiếp từ hộ gia đình, bao gồm sử dụng nhiên liệu động cơ và sử dụng nhiên liệu làm chất đốt (phát thải trực tiếp) và sản xuất công nghiệp ra các hàng hoá và dịch vụ được hộ gia đình sử dụng (phát thải gián tiếp). Sự phát thải này có thể giảm đáng kể nhờ các hộ gia đình và cộng đồng.

Chi tiết