TOR Speaker for the workshop ” Advocacy of integration of Socio-ecological Transformation (SET) into university: Perspectives and innovative approaches from ecological movements to educational programs”

  PROJECT “Scaling up and mainstreaming innovative approaches on ecological movement into activities of universities – 2019”   Sponsor agency:

Chi tiết

Term of reference Trainer of TOT “Promote Socio-ecological Transformation (SET) into university: Integrating lifestyle and ecological movement into universities – Innovative approach from theory to practice”

  PROJECT “Scaling up and mainstreaming innovative approaches on ecological movement into activities of universities – 2019”   Sponsor agency:

Chi tiết

Chủ động thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 của các CLB sử dụng rừng thân thiện môi trường

Tháng 5/2015, hai câu lạc bộ (CLB) sử dụng rừng thân thiện môi trường tại hai thôn Aréh (xã Tà Lu) và thôn Xà Nghìn I (xã Zà Hung) thuộc huyện Đông Giang đã tiến hành hoạt động sinh hoạt định kì nhằm đánh giá những hoat động dự án trong giai đoạn 1 (2012 – 2014) và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2 và cho năm 2015.

Chi tiết

Biến đổi khí hậu được lồng ghép trong giai đoạn 2015 – 2017 của dự án

Sau ba năm thực hiện, dự án: “Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên ở miền Trung Việt Nam (2012-2014)” đã thiết lập/cũng cố được 3 Câu lạc bộ (CLB) sử dụng rừng thân thiện môi trường, thực hiện 21 lớp tập huấn, biên soạn/phổ biến 22 loại tài liệu khác nhau, tổ chức 3 chuyến tham quan học tập, 7 cuộc đối thoại chính sách, 2 cuộc thi/truyền thông tìm hiểu về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, 3 hội thảo cấp tỉnh/liên tỉnh/quốc gia, và hỗ trợ 47 cuộc họp định kì cho 3 CLB,…với tổng số 1807 lượt người tham gia.

Chi tiết