Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý rừng cộng đồng – tiếp cận dựa trên quyền

Trong tháng 7 và 8 năm 2011, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã phối hợp với các đối tác tại địa phương tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực về quản lý rừng cộng đồng – tiếp cận dựa trên quyền” cho người dân và chính quyền địa phương tại 8 xã vùng dự án thuộc hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Chi tiết