Nghiên cứu Nhận thức về chuyển đổi sinh thái xã hội (SET) của thanh niên và phong trào sinh thái ở Việt Nam

Nghiên cứu Nhận thức về chuyển đổi sinh thái xã hội (SET) của thanh niên và phong trào sinh thái ở Việt Nam được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 với mục đích thu thập thông tin sâu rộng và xác thực về nhận thức của thanh niên về SET cũng như hiểu biết và kinh nghiệm của những cá nhân, nhóm và tổ chức có các hoạt động thực tiễn liên quan đến phong trào sinh thái ở Việt Nam.

Dựa trên các tài liệu hiện có về SET, nhóm nghiên cứu đã phát triển một khung khái niệm bao gồm khái niệm SET, nhận thức và thực hành sinh thái để định hướng nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp tiếp cận định lượng và định tính và tiến hành thu thập dữ liệu thông qua điều tra bảng hỏi trực tuyến với 896 thanh niên Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi trên cả nước, 24 phỏng vấn nhóm tập trung với 177 sinh viên Việt Nam tại 12
trường đại học đại diện cho 3 miền và 17 phỏng vấn sâu với cá nhân tại 3 miền có hoạt động thực tiễn liên quan đến phong trào sinh thái có quy mô vừa và nhỏ. Dữ liệu định lượng được phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS. Dữ liệu định tính được phân tích và tổng hợp bằng phương pháp phân tích chuyên đề và tường thuật. Nghiên cứu cho thấy thanh niên Việt Nam có hiểu biết tương đối về SET.

Tuy nhiên chỉ một phần giới trẻ có hiểu biết sâu sắc về SET và các yếu tố liên quan. Các thực hành sinh thái của họ chủ yếu bao gồm các hành vi thông thường còn các hành vi chuyển đổi có chiều sâu đối với SET thì ít hơn. Mức
độ hiểu biết, thực hành sinh thái và khả năng sẵn sàng thay đổi của thanh niên có tỷ lệ thuận với mức độ tham gia và gắn kết với các sáng kiến, phong trào và tổ chức bảo vệ môi trường và sinh thái. Họ nhiệt tình và cởi mở với những ý tưởng SET mới và thể hiện khả năng đánh giá những ý tưởng này và khả năng sáng tạo trong việc áp dụng những ý tưởng này tại địa phương của họ.

Nội dung nghiên cứu xem tại đây: https://issuu.com/tamtrung/docs/bc_sinh_thai_vn_12dec