Tập huấn cho chủ dự án

Tập huấn cho các chủ dự án 2006 và 2007

Các dự án năm 2007 được tổ chức một lớp tại Huế ngày 21-22 tháng 7 năm 2007. Mỗi dự án có 2 đại diện tham dự.  Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho các chủ dự án, cung cấp các kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệp trong việc huy động cộng đồng tham gia thực hiện các dự án SEF. Nội dung của lớp tập huấn: giới thiệu chung về Sida và SEF; hướng dẫn lập kế hoạch dự án, triển khai các hoạt động chú trọng kỹ năng phát triển Nhóm và lồng ghép hướng dẫn các hoạt động đối thoại về chính sách, hướng dẫn giám sát đánh giá và duy trì, các thủ tục báo cáo và thanh quyết toán….


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *