Quỹ Môi trường Sida

Tuy nhiên, số sáng kiến trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững thiên nhiên đã tăng lên nhanh chóng. Nhiều sáng kiến đó là từ các nhà nghiên cứu cá nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và đào tạo, dân thường và các cấp chính quyền ở địa phương, những tổ chức này ít được tiếp cận được với ngân sách hạn hẹp của chính phủ hoặc với sự giúp đỡ của nước ngoài. Cũng đã thấy hiệu quả cấp vốn cho các sáng kiến nhỏ của địa phương sẽ cao hơn nếu sự giúp đỡ này được trực tiếp đến người được hưởng lợi.

Để đáp lại yêu cầu này, một Quỹ độc lập (sau đây gọi là Quỹ Môi trường Sida) đã được Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà Nội thành lập từ năm 1997 để thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên.

Quỹ Môi trường Sida (SEF) sau 8 năm hoạt động thử nghiệm đã có đóng góp tích cực trong lĩnh vực này, bước đầu đã góp phần tạo thêm sự chú ý của xã hội tới hoạt động BVMT ở cơ sở và vai trò của các tổ chức xã hội. Hiện nay, khi Việt Nam đi vào con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bắt đầu thực hiện các văn bản quan trọng như: Chiến lược quốc gia về môi trường 2010-2020, Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam, Nghị quyết của Bộ chính trị về BVMT. Hơn nữa, Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thuỵ Điển được tăng cường, đặc biệt trong lĩnh vực BVMT. Và gần đây, một số khái niệm mới và những đề xuất về xã hội dân sự đã được đưa ra đối với các Quỹ nhỏ của Sida ở Việt Nam. Do vậy, Quỹ Môi trường tiếp tục hỗ trợ quá trình này trong thời gian từ 1/2006 – 6/2007 thông qua việc tăng cường nhận thức và sự tham gia của các cộng đồng địa phương trong công tác BVMT và việc hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng/tổ chức phi chính phủ/các tổ chức xã hội dân sự khác để góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *