Tài liệu dành cho tập huấn viên 2019

Trong năm 2018, Trung tâm C & E đã phác thảo 03 tài liệu cho học viên về “Hành trình từ lối sống sinh thái đến công bằng khí hậu”, ”Không gian sinh thái”, ”nông nghiệp trường tồn”.

Ba chủ đề được xây dựng nhằm hỗ trợ giáo viên tích hợp vào các chương trình học sinh với nhiều hình thức và công cụ khác nhau từ hình ảnh, thông tin, mẹo để trình bày.

Nông nghiệp trường tồn

Không gian sinh thái

Hành trình từ lối sống sinh thái đến công lý khí hậu