Cuộc họp khởi động dự án “Cảm hứng của bạn” tại Rumani

Trong tháng 6 vừa qua, 02 đại diện C&E đã tham gia cuộc họp khởi động của dự án “Cảm hứng của bạn”, được tài trợ bởi Liên minh châu Âu thông qua chương trình Erasmus + nhằm Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên ở các nước ACP, Mỹ Latinh và châu Á.

Cuộc họp lập kế hoạch tổng thể của dự án và trao đổi về hoạt động đầu tiên của dự án là nghiên cứu về các mô hình #youth #voluntangu và các mô hình thực tiễn tốt nhất trong #Europe#Asia và #Latin #America

Dự án có sự tham gia của các tổ chức từ Rumani 🇹🇩 – Trung tâm Giáo dục và Tư vấn (CECIS), Ý 🇮🇹 – MV International, Philippines 🇵🇭 – Viện Giáo dục Toàn cầu về Trao đổi và Thực tập (IGEEI), Peru 🇵🇪 – Brigada De Voluntutions Bolivarianos Del Peru, Argentina 🇦🇷 – Circulo Italo Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte và Việt Nam 🇻🇳 – Trung tâm phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E).

Dự án nhằm tăng cường năng lực về phát triển công tác tình nguyện tại các quốc gia đối tác bằng cách hỗ trợ thanh niên phát huy tối đa tiềm năng của họ thông qua cung cấp các hoạt động quản lý tình nguyện chất lượng cao, giáo dục, đào tạo và trao đổi .

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và bàn

#CECIS là tổ chức điều hành dự án của dự án Xây dựng Năng lực “Cảm hứng của bạn”, cùng các đối tác #Italy#Argentina#Peru#Phillippine and #Vietnam